ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

හැන්සාඩ් වාර්තා 
2017 ජුලි මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුලි මස 06 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුලි මස 05 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුලි මස 04 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 23 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 22 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 21 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 20 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 09 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 ජුනි මස 06 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 26 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 25 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 24 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 23 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 05 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 04 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 මැයි මස 03 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 අප්‍රේල් මස 28 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
2017 අප්‍රේල් මස 07 වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි