ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1286 ක් හමුවිය

1. ග්‍රාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය: විස්තර

1775/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017.03.31 දිනට ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1748/’17

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ස්වෙච්ඡා ග්‍රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා මේ......

ඇසූ දිනය : 2017-04-04
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

3. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1731/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      1980 වර්ෂයේදී මඩකළපුව කළපුවෙහි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

4. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1732/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් තුළ පිහිටි එක් එක්......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

5. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1734/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගුරු විදුහල්වල සිට, අවසන් පරීක්ෂණයට සහභාගි නොකරම......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

6. කින්නියා රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද ඩෙංගු රෝගීන්: විස්තර

1712/’17

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017 වර්ෂයේ මේ දක්වා කින්නියා රෝහලට......

ඇසූ දිනය : 2017-03-21
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

7. විදුර වික්‍රමනායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1707/’17

ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ව්‍යවසායකයන් සවිබලගැන්වීම පිණිස සුළු......

ඇසූ දිනය : 2017-03-14
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : විදුර වික්‍රමනායක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

8. නලින්ද ජයතිස්ස විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1703/’17

ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      වසීම් තාජුඩීන්ගේ ශරීර ‍කොටස්......

ඇසූ දිනය : 2017-03-13
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : නලින්ද ජයතිස්ස
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

9. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1698/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      රජයේ ඉඩම්වල වසර 10කට වැඩි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-10
අමාත්‍යාංශය : ඉඩම්
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

10. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1696/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       මහනුවර......

ඇසූ දිනය : 2017-03-09
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

11. මොහොමඩ් නවවි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1695/’17

ගරු මොහොමඩ් නවවි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2013 වර්ෂයේදී පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ, කල්පිටිය......

ඇසූ දිනය : 2017-03-09
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : මොහොමඩ් නවවි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

12. ඉම්රාන් මහරූෆ් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1694/’17

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       පුල්මු‍ඩේ ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගමේ අනුමත කාර්ය......

ඇසූ දිනය : 2017-03-08
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඉම්රාන් මහරූෆ්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

13. ඩග්ලස් දේවානන්ද විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1689/’17

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන  අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       2014 වර්ෂයේදී මතුගම,......

ඇසූ දිනය : 2017-03-06
අමාත්‍යාංශය : කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ඩග්ලස් දේවානන්ද
දේශපාලන පක්ෂය : ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදි පක්ෂය

14. ඩග්ලස් දේවානන්ද විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (1)

(අ)          (i)      වී වගාවෙහි නිරතව සිටින ගොවීන්ට පසුගිය රජය සමයේ සහන මිලට පොහොර ලබාදීමේදී,......

ඇසූ දිනය : 2017-03-06
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : ඩග්ලස් දේවානන්ද
දේශපාලන පක්ෂය : ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදි පක්ෂය

15. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට, — (1)

(අ)         (i)      මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි සියළුම ජාතික පාසල්වල නම්......

ඇසූ දිනය : 2017-03-03
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

16. එම්. එච්. එම්. සල්මාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (1)

(අ)          (i)      අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ, ලාහුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය......

ඇසූ දිනය : 2017-03-03
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : එම්. එච්. එම්. සල්මාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

17. එස්. සී. මුතුකුමාරණ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1626/’17

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      තඹුත්තේගම රෝහල, උතුරු මැද පළාත් සභාවට......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : එස්. සී. මුතුකුමාරණ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

18. අජිත් මාන්නප්පෙරුම විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1627/’17

ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      වර්ෂ 2050 දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : අජිත් මාන්නප්පෙරුම
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

19. ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන  අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (1)

(අ)         (i)      ඔක්කම්පිටිය, කඳුරුවැලෑන පදිංචි ඩී. එම්.......

ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

20. ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1683/’17

ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා,— බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

...
ඇසූ දිනය : 2017-02-28
අමාත්‍යාංශය : බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
අසන ලද්දේ : ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි