ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1501 ක් හමුවිය

1. එස්. ශ්‍රීතරන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2216/’17

ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2006 වර්ෂය......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : එස්. ශ්‍රීතරන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

2. ඩී. වී. චානක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2233/’17

ගරු ඩී. වී. චානක මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      හම්බන්තොට වරාය පෞද්ගලීකරණය සඳහා සමාගම් දෙ‍කකින්......

ඇසූ දිනය : 2017-08-03
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඩී. වී. චානක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

3. ප්‍රසන්න රණතුංග විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2188/’17

ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2017 වර්ෂයේදී මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ පාසල්වල නව......

ඇසූ දිනය : 2017-07-13
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : ප්‍රසන්න රණතුංග
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

4. ජයන්ත සමරවීර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2118/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2017.05.27 දින ඇති වූ ගංවතුර හා නායයෑ‍මේ ආපදා තත්ත්වයෙන් කළුතර......

ඇසූ දිනය : 2017-07-05
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

5. ජයන්ත සමරවීර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2121/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)       2015.01.09 දිනට සහ 2017.06.30 දිනට,

...
ඇසූ දිනය : 2017-07-05
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

6. ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2125/’17

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2016 වර්ෂයේ මාර්තු මස මන්නාරම......

ඇසූ දිනය : 2017-07-05
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

7. ඩග්ලස් දේවානන්ද විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2073/’17

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා,— බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         ......

ඇසූ දිනය : 2017-06-30
අමාත්‍යාංශය : බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික
අසන ලද්දේ : ඩග්ලස් දේවානන්ද
දේශපාලන පක්ෂය : ඊලාම් ජනතා ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදි පක්ෂය

8. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1995/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      වර්ෂ 2010 සිට 2017......

ඇසූ දිනය : 2017-06-27
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

9. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1994/’17

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල සතු මුළු ඉඩම්......

ඇසූ දිනය : 2017-06-27
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

10. මයිල්වාගනම් තිලකරාජා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1990/’17

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ, ජනගහනය හා භූගෝලීය......

ඇසූ දිනය : 2017-06-27
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : මයිල්වාගනම් තිලකරාජා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

11. මයිල්වාගනම් තිලකරාජා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1991/’17

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      වතුයායවල් පිහිටි ප්‍රදේශවල පිහිටා......

ඇසූ දිනය : 2017-06-27
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : මයිල්වාගනම් තිලකරාජා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

12. අනුර සිඩ්නි ජයරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1977/’17

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ, තිරියායහි පිහිටි......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : අනුර සිඩ්නි ජයරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

13. අනුර සිඩ්නි ජයරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1978/’17

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ලෝකයේ ප්‍රථම බෞද්ධ චෛත්‍ය වශයෙන්......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අසන ලද්දේ : අනුර සිඩ්නි ජයරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

14. අනුර සිඩ්නි ජයරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1979/’17

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      ත්‍රිකුණාමලය......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ
අසන ලද්දේ : අනුර සිඩ්නි ජයරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

15. පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1983/’17

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අළුත්ගම......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

16. රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1981/’17

ගරු රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,—

(අ)         (i)      ......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

17. ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1988/’17

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල සිසුන් අඩු......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

18. ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1989/’17

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      අංක 11,......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන්
දේශපාලන පක්ෂය : ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි

19. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1961/’17

ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2017 මැයි මස රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ ගංවතුර......

ඇසූ දිනය : 2017-06-15
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

20. මොහොමඩ් නවවි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1962/’17

ගරු මොහොමඩ් නවවි මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2013 වර්ෂයේ සිට මේ වනතෙක් විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන යටතේ......

ඇසූ දිනය : 2017-06-15
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : මොහොමඩ් නවවි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි