ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 455 ක් හමුවිය

1. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

679/’16

 

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)           (i)       ගොඩකවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම්......

ඇසූ දිනය : 2016-05-11
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

661/’16

 

ගරු හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       ශ්‍රී ලංකාව තුළ......

ඇසූ දිනය : 2016-05-09
අමාත්‍යාංශය : කාන්තා හා ළමා කටයුතු
අසන ලද්දේ : හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

3. හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

662/’16

 

ගරු හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය,— ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       2002 වර්ෂයේදී ලංකා......

ඇසූ දිනය : 2016-05-09
අමාත්‍යාංශය : ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

4. හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

656/’16

 

ගරු හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2015.01.08 දින සිට මේ......

ඇසූ දිනය : 2016-04-28
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

5. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

651/’16

 

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගෘහස්ථ අන්තර්ජාල,......

ඇසූ දිනය : 2016-04-19
අමාත්‍යාංශය : විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

6. සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

644/’16

 

ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා,— නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ......

ඇසූ දිනය : 2016-04-08
අමාත්‍යාංශය : නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු
අසන ලද්දේ : සුනිල් හඳුන්නෙත්ති
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

7. නාමල් රාජපක්‍ෂ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

648/’16

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       හම්බන්තොට සංවර්ධන කලාපය ආවරණය වන......

ඇසූ දිනය : 2016-04-08
අමාත්‍යාංශය : නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අසන ලද්දේ : නාමල් රාජපක්‍ෂ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

8. නාමල් රාජපක්‍ෂ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

649/’16

 

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       හම්බන්තොට ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන ලද......

ඇසූ දිනය : 2016-04-08
අමාත්‍යාංශය : නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අසන ලද්දේ : නාමල් රාජපක්‍ෂ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. ශෙහාන් සේමසිංහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

638/’16

 

ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)     අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ උතුරු ජල......

ඇසූ දිනය : 2016-03-31
අමාත්‍යාංශය : නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අසන ලද්දේ : ශෙහාන් සේමසිංහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. තාරක බාලසූරිය විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

631/’16

 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2013 වර්ෂයේ පළාත් මාර්ග කාපට් අතුරා......

ඇසූ දිනය : 2016-03-24
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : තාරක බාලසූරිය
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

11. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

629/’16

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       වර්ෂ 2001 – 2004 කාලය තුළ ......

ඇසූ දිනය : 2016-03-23
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

12. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

619/’16

 

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)       පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ට......

ඇසූ දිනය : 2016-03-16
අමාත්‍යාංශය : කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

13. චමින්ද වි‍ජේසිරි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

623/’16

 

ගරු චමින්ද වි‍ජේසිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       බණ්ඩාරවෙල මහා නගර සභාව විසින්......

ඇසූ දිනය : 2016-03-16
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : චමින්ද වි‍ජේසිරි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

14. චමින්ද වි‍ජේසිරි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

624/’16

 

ගරු චමින්ද වි‍ජේසිරි මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       වත්මන් ඌව පළාත් ප්‍රධාන......

ඇසූ දිනය : 2016-03-16
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : චමින්ද වි‍ජේසිරි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

15. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

607/’16

 

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      ආරක්ෂක හමුදාවල සේවයේ නියුතු විවාහක සාමාජිකයින්ට තුන්වන දරුවෙකු උපත......

ඇසූ දිනය : 2016-03-14
අමාත්‍යාංශය : ආරක්ෂක
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

16. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

614/’16

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      කොළඹ - අනුරාධපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ,......

ඇසූ දිනය : 2016-03-14
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

17. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

615/’16

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       කලාවැවේ ජලය නිකුත් කරන පැරණි......

ඇසූ දිනය : 2016-03-14
අමාත්‍යාංශය : වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

616/’16

 

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)           (i)      දුම්පානය කිරීමෙන් පිළිකා,......

ඇසූ දිනය : 2016-03-14
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

19. ලකී ජයවර්ධන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

593/’16

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       දුරගමන් සේවා දුම්රියවල......

ඇසූ දිනය : 2016-03-10
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
අසන ලද්දේ : ලකී ජයවර්ධන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

20. ලකී ජයවර්ධන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

597/’16

 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාව තුළ සේවයේ යොදවා......

ඇසූ දිනය : 2016-03-10
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ලකී ජයවර්ධන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි