ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2018 ජුනි මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-06-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජුනි මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-06-08
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   අභිනව...  තව දුරටත්
2018 ජුනි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-06-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජුනි මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-06-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 ජුනි මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-06-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-25
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-11
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ආණ්ඩු...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 මැයි මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-05-08
අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින්...  තව දුරටත්
2018 අප්‍රේල් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-04-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2018 අප්‍රේල් මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2018-04-05
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි