ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ ඉදිරි කටයුතු

සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-09-12
2017 සැප්තැම්බර් මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
සැප්තැම්බර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-08-29
2017 අගෝස්තු මස 24 සහ 25 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු...  තව දුරටත්
අගෝස්තු මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-08-15
2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-07-31
2017 ජූලි මස 25 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තුව අගෝස්තු 4 වැනිදා රැස්වේ 2017-07-31
2017 ජූලි මස 25 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-07-10
2017 ජූලි මස 6 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-06-28
2017 ජුනි මස 22 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-06-13
2017 ජුනි මස 5 සහ 9 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2017 ජුනි මස 07 සහ 09 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2017-06-06
2017 ජුනි මස 5 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
ජුනි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-05-29
2017 මැයි මස 23 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ...  තව දුරටත්
මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-05-09
2017 මැයි මස 3 සහ 17 යන දිනයන්හි රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තුව අප්‍රේල් 28 වැනිදා රැස්වේ 2017-04-27
2017 අප්‍රේල් මස 26 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-04-18
2017 අප්‍රේල් මස 4 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
2017 අප්‍රේල් මස 06 සහ 07 දිනයන් සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු 2017-04-06
2017 අප්‍රේල් මස 04 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්
අප්‍රේල් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු 2017-03-28
2017 මාර්තු මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි