ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

රීති හා ක්‍රියා පටිපාටිය

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන ඕනෑම දිනයක පාර්ලි‌මේන්තුව කල් තැබී‌‌මෙන් පසු ඉදිරිපත් කෙරෙන කල් තැබී‌මේ යෝජනා සඳහා වූ රීති හා ක්‍රියා පටිපාටි

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන සෑම දිනයකම සභාව කල් තැබී‌මේ අවස්ථා‌වේදී පැයක කාලයක් කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ‌යොදාගැනී‌මේ ක්‍රියාපටිපාටියකට පාර්ලි‌මේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව එකඟ වී ඇත. කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුම්දීමට බලා‌‌පො‌රොත්තු වන මන්ත්‍රීවරයකු ඒ බව අදාළ මන්ත්‍රීවරයා අයත්වන පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා මඟින් ඊට ‌පෙර දින මධ්‍යාහ්න 12.00 ට පෙර පාර්ලි‌මේන්තු‌‌වේ මහ‌ ලේකම්වරයා ‌වෙත ලිඛිතව දැනුම්දීමක් කළ යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් එවැනි ‌යෝජනා කල් තැබී‌මේ කාලයේ දී එනම්, අඟහරුවාදා, බදාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල ප.ව. 6.30 ට විවාදයට ගනු ලැ‌බේ.

 

එවැනි දැනුම්දීමක් පාර්ලි‌මේන්තු‌‌වේ මහ ‌ලේකම්වරයා ‌වෙත ලැ‌බුණු පසු, අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කිරීම පිණිස පාර්ලි‌මේන්තුවේ‌ මහ‌ ලේකම්වරයා විසින් එහි පිටපතක් සභානායක ‌ලේකම්වරයා වෙත යවනු ලැ‌බේ. විශේෂයෙන්ම අදාළ අමාත්‍යවරයාට එදිනට පාර්ලි‌මේන්තු‌‌වේ ‌පෙනී සිටින ‌ලෙස දැනුම්දීමටත්, ‌යෝජනාව පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් පරිදි අව‌බෝධයක් ලබා ගැනීමට හා ඒ සම්බන්ධ‌යෙන් අදාළ පියවර ගැනීමට හැකියාව ලබාදීමත් එහි අරමුණු වේ. සෑම රැස්වීම් දිනකදීම භාරගනු ලබන්‌නේ එක් කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනාවක් පමණි. කෙ‌සේ වෙතත් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ‌යෝජනාවක ඇති කරුණු අධිකරණයක විනිශ්චයට භාජනය වෙමින් පවතින කාරණයකට  අදාළනම් ‌හෝ පාර්ලිමේන්තු‌වේ එකී සභාවාර‌යේදීම ඒ හා සමාන ‌වෙනත් ‌යෝජනාවක් ‌පෙර අවස්ථාවක සාකච්ඡාවට ලක්ව ඇත්නම් හෝ එවැනි ‌යෝජනා සඳහා අවසර ‌ලබා ‌නොදීමට කථානායකවරයාට බලතල ඇත.

 

මන්ත්‍රීවරයකු කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ විට එය ‌වෙනත් මන්ත්‍රීවරයකු විසින් ස්ථිර කළ යුතුය. විවාදය අවසාන‌යේ අදාළ අමාත්‍යවරයා විසින් එයට පිළිතුරු සැපයිය යුතුය. විවාදයේදී ආණ්ඩු පාර්ශ්වය සඳහා මිනිත්තු 30 ක කාලයක් ද විරුද්ධ පාර්ශ්වය සඳහා මිනිත්තු 30 ක කාලයක් ද බැගින් වෙන් කරනු ලැබේ. කල් තැබී‌මේ විවාදයක් පිළිබඳව ඡන්ද විමසීමකට අවස්ථාව ‌නොලැ‌බේ. ඉහත කී ක්‍රමය 1995 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන අතර ඊට ‌පෙර ක්‍රමය ‌වූයේ හදිසි පොදු වැදගත්කමක් ඇති ප්‍රශ්න 10 ක් සභාව කල් තැබී‌මෙන් පසුව ඇසීමයි.

 

පාර්ලි‌‌මේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා‌වේ එකඟතාව අනුව සාකච්ඡාවට ගැ‌නෙන කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනා

කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනාවක් පාර්ලි‌මේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා‌වේ එකඟතාවය අනුව ද සාකච්ඡාවට ගනු ලැ‌බේ. එවැනි ‌යෝජනා එකී කාරක සභාව විසින් තීරණය කරනු ලබන කාලසීමාවක් තුළ දී සාකච්ඡාවට ගනු ලැ‌බේ.


කල් තැබී‌මේ ‌යෝජනාවල උප‌යෝගිතාවය

මෙම ක්‍රමය ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ට හදිසි ‌පොදු වැදගත්කමක් ඇති කරුණු ‌කෙටි දැනුම්දීමකින් සමස්ථ පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ අවධානයට ‌යොමු කරවීමටත්, අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස අදාළ අමාත්‍යවරයාට බලකර සිටීමටත් ඉතා ප්‍ර‌යෝජනවත් වේ.

 

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013-02-13

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි