ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනා

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනා යනු කුමක්ද?

පාර්ලි‌මේන්තු‌ව ‌වෙත ඉදිරිපත් ‌කෙ‌රෙන ‌යෝජනා "Motions" යනු‌වෙන් ඉංග්‍රීසි‌යෙන් හැඳින්‌වේ. සාමාන්‍ය මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ‌යෝජනා “පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනා” යනු‌වෙන් හැඳින්‌වේ. ඕනෑම මන්ත්‍රීවරයකුට ‌පොදු ජනයාට වැදගත්කමකින් යුත් කාරණයක් පිළිබඳව යම්කිසි ‌යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර ඒවා පිළිබඳව විවාද කිරීම ‌හෝ ඒවා බැහැර කිරීම සිදු‌වේ.


පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේ ‌කවුරුන් විසින්ද?

ආණ්ඩු‌වේ ‌හෝ පාර්ලි‌මේන්තු‌‌වේ සභාව තුළ තානාන්තර ‌නොදරන පාර්ලි‌මේන්තු‌ මන්ත්‍රීවරුන්ට ‌මෙම ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. කථානායක, නි‌යෝජ්‍ය කථානායක, නි‌යෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති, සභානායක, ප්‍රධාන සංවිධායකවරුන්, අමාත්‍යවරුන් සහ නි‌යෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් යන අයට ‌මෙම ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කළ ‌නොහැක.


විෂය ‌ක්‌ෂේත්‍ර ‌මොනවාද?

ඒවා ඕනෑම විෂයයක් සම්බන්ධ‌යෙන් විය හැකිය. මරණීය දණ්ඩනය යළි ක්‍රියාත්මක කිරීම, ජනාධිපති ‌කොමිසම් පත් කිරීම සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය පිළිබඳ ‌කාරණා වැනි වැදගත් කාරණා ‌බො‌හොමයක් පිළිබඳව ‌යෝජනා ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත.


ඒවා පිළිබඳව විවාද ‌සිදු වන්නේ ‌කෙ‌සේද?

මාස‌යේ ප්‍රථම සිකුරාදා දින ඒවා ‌යෝජනා ‌කොට විවාදයට භාජනය කරනු ලැ‌බේ. එනමුදු විශ්වාස භංග ‌යෝජනාවක් ති‌බේනම්, එය ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ ‌යෝජනාවක් වුවද එයට ප්‍රමුඛත්වය ලැ‌බේ. ඒවා ආණ්ඩුපක්ෂ‌යේ කාලය ඇතුළත විවාදයට ගනු ලැ‌බේ. ‌පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්‌ගේ යෝජනාවක් විනාඩි 90 ක කාලයක් විවාදයට භාජනය කරනු ලැබේ. එයට අදාළ විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාට කාරණය පිළිබඳ සිය අදහස් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.


කාර්ය පටිපාටිය කුමක්ද?

  • පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ මහ‌ලේකම් ‌වෙත ‌යෝජනාව පිළිබඳ දැනුම් දීම සිදුකළ යුතුය. කථානායක එම ‌යෝජනාව පිළිගන්‌නේ නම්, එය න්‍යාය පුස්තක‌යේ ඇතුළත් කරනු ලැ‌බේ. එ‌සේ වුවත් සම්පූර්ණ දින 05 ක් ඉක්ම යාමට ‌පෙර එය විවාදයට භාජනය ‌නොකළ යුතුය.

  • තමා නමින් ඇති ‌යෝජනාවක් ‌යෝජනා කරනු පිණිස අදාළ මන්ත්‍රීවරයා‌ගේ නම අඬගසන ලදුව, ඔහු එම ‌යෝජනාව ඉදිරිපත් ‌නොකළ විට ඔහු විසින් නිසි පරිදි බලය පවරනු ලැබූ ‌වෙනත් මන්ත්‍රීවරයකු ඔහු ‌වෙනු‌වෙන් එය ‌යෝජනා කර ‌නොසිටිය‌හොත්, එම ‌යෝජනාව ඉවත් කරනු ලබන්‌නේය.

  • යෝජනාවක් ‌වෙනත් පාර්ලි‌මේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු විසින් ස්ථිර කරනු ලැබිය යුතුය.

  • යම් ‌යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ මන්ත්‍රීවරයකුට පාර්ලි‌මේන්තු‌‌වේ අවසරය ඇතිව එම ‌යෝජනාව ඉවත් කර ගත හැකිය.


ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013-02-12

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි