இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

cw-soc

துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

தவிசாளர்கள் மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று இடம்பெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

journo-cap-dev-prog2

பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

epac-workshop

E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை மதிப்பிடல் தொடர்பான பட்டறை

அரசாங்க கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்காக நடாத்திய விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சி மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கான E-PAC (இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழு) முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டறை 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 களில் இடம்பெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

china-del

சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

மேலும் வாசிக்க

jrj-institute

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

மேலும் வாசிக்க
 • துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

  தவிசாளர்கள் மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று இடம்பெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

  பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை மதிப்பிடல் தொடர்பான பட்டறை

  அரசாங்க கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்காக நடாத்திய விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சி மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கான E-PAC (இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழு) முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டறை 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 களில் இடம்பெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

  சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகமாக ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் எண்ணக்கரு பத்திரத்தை கையளித்தல்

  பாராளுமன்ற ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கான ஜே.ஆர். ஜயவர்தன நிறுவகமாக முன்மொழியப்பட்டதன் எண்ணக்கரு பத்திரம் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் மற்றும் சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு 2017 மார்ச் 23 அன்று கையளிக்கப்பட்டது.

  மேலும் வாசிக்க


பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

2017-07-18
USAID இன் வலுவூட்டல் ஜனநாயக ஆட்சி மற்றும் பொறுப்புக் கழக திட்டம் (SDGAP) உடன் இணைந்து, பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 43 ஊடகவியலாளர்கள் பல்வேறுபட்ட அரச மற்றும் தனியார் ஊடக நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி கலந்து கொண்டனர்.   இலங்கை பாராளுமன்ற சபாநாயகர் கௌரவ கரு ஜயசூரிய, பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளருமான கௌரவ திலங்க சுமதிபால,...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-07-18 பாராளுமன்ற...
2017-07-03 அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு...
2017-06-29 பாராளுமன்ற...
2017-06-28 துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின்...
2017-06-28 E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய...
மேலும்

2017 ஜூலை 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-07-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய, சபாநாயகர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் (i) 2016 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க, ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தின் 6(1) ஆம் பிரிவின் கீழ் 2017.05.01 முதல் 2017.05.31 ஆம் திகதி வரையுள்ளவாறு தேசிய வரவு செலவுத்திட்டத்தின் செலவினத் தலைப்பு இலக்கம் 240 இன் கீழ் குறைநிரப்பு உதவிச் சேவைகள் மற்றும் அவசர தேவைப்பாடுகள் பொறுப்புக் கருத்திட்டத்தின் மூலம் செய்யப்பட்ட குறைநிரப்பு ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பான குறிப்பு(ii) 2013 மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்கைகள்பாராளுமன்ற...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-07-07 2017 ஜூலை 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-07-06 2017 ஜூலை 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-07-05 2017 ஜூலை 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-07-04 2017 ஜூலை 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
2017-06-23 2017 ஜூன் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்
மேலும்

ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2017-07-10
2017, ஜூலை 06 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-07-25 ஜூலை மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-07-04 ஜூலை மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-06-20 ஜூன் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-06-07 2017 ஜூன் 07 மற்றும் 09ஆம் திகதிகளில்...
2017-06-06 ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
வட மாகாணத்தின் சுற்றுலாப்பயணத்துறை அதிகாரசபை நியதிச்சட்ட வரைவு தொடர்பில் சர்வதேச தொடர்புகள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க திருத்தஞ் செய்யப்பட்ட "2013 ஆம் ஆண்டின் 1ம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்சி சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகள் தொடர்பில் சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.26 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.23 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

தற்போதைக்குநடப்பு இணைய ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சிகள் எவையும் இல்லை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom