இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

20th-amendment

அரசியலமைப்புக்கான இருபதாம் திருத்தம் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

கௌரவ அரசாங்கக் கட்சி முதற்கோலாசான் அவர்கள் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்காக “அரசியலமைப்புக்கான இருபதாவது திருத்தம்” எனும் சட்டமூலத்தை 2017 ஆகஸ்ட் 23 அன்று சமர்ப்பித்தார்.

சட்டமூலத்தை பதிவிறக்குக

cw-soc

துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

தவிசாளர்கள் மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று இடம்பெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

journo-cap-dev-prog2

பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

epac-workshop

E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை மதிப்பிடல் தொடர்பான பட்டறை

அரசாங்க கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்காக நடாத்திய விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சி மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கான E-PAC (இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழு) முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டறை 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 களில் இடம்பெற்றது.

மேலும் வாசிக்க

china-del

சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

மேலும் வாசிக்க
 • அரசியலமைப்புக்கான இருபதாம் திருத்தம் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது

  கௌரவ அரசாங்கக் கட்சி முதற்கோலாசான் அவர்கள் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பைத் திருத்துவதற்காக “அரசியலமைப்புக்கான இருபதாவது திருத்தம்” எனும் சட்டமூலத்தை 2017 ஆகஸ்ட் 23 அன்று சமர்ப்பித்தார்.

  சட்டமூலத்தை பதிவிறக்குக

 • துறைசார் மேற்பார்வை குழுக்களின் பொதுநலவாய செயலகத்தின் பணி அமர்வு

  தவிசாளர்கள் மற்றும் துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடனான பொதுநலவாய செயலக அலுவலர்களுடனான பணி அமர்வொன்று 2017 ஜூன் 27 அன்று இடம்பெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • பாராளுமன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கான இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்

  பாராளுமன்றத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்காக இரண்டாவது திறன் விருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம் 2017 ஜூலை 14 மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில், களுத்துறை அவானி ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • E-PAC முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்களை மதிப்பிடல் தொடர்பான பட்டறை

  அரசாங்க கணக்கு குழுவின் உறுப்பினர்களுக்காக நடாத்திய விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சி மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுக்கான E-PAC (இலத்திரனியல் அரசாங்க கணக்கு குழு) முனைப்புகளின் தற்போதைய செயற்பாடு மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள் என்பவற்றை மதிப்பிடுவதற்கான பட்டறை 2017 ஜூன் 23 மற்றும் 24 களில் இடம்பெற்றது.

  மேலும் வாசிக்க

 • சீனத் தூதுக்குழுவின் வருகை

  சீன மக்கள் அரசியல் ஆலோசனை மாநாட்டின் (CPPCC) தேசிய குழுவின் தவிசாளர் அதிமேதகு யு ஜென்செங்க் அவர்களின் தலைமையிலான உயர்மட்ட தூதுக்குழுவொன்று 2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி இலங்கை பாராளுமன்றத்திற்கு விஜயம் செய்தது.

  மேலும் வாசிக்க


நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான உலக பாராளுமன்ற மாநாடு

2017-09-13
1
2017 செப்டெம்பர் 6 முதல் 7 வரை இந்துனேசியாவில் நடைபெற்ற நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்தி - கச்சிதமான அபிவிருத்தியின் ஊடாக 2030 நிகழ்ச்சிநிரலை எய்துதல் எனும் உலக பாராளுமன்ற மாநாட்டில் பாராளுமன்ற பிரதி சபாநாயர் கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் கலந்து கொண்டார். இது இந்துனேசியக் குடியரசின் பிரதிநிதிகள் சபையினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருந்தது.   கௌரவ திலங்க சுமதிபால அவர்கள் மூன்று ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புபட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அவையில் உரையாற்றினார். 1. யாரையும் கைவிட வேண்டாம் : கச்சிதமான மற்றும் நியாயமான அபிவிருத்தியை விருத்தி செய்தல் 2. வன்முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி, நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய சமாதானம்3. நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான இலக்குகள் தொடர்பாக காலநிலை தாக்கம்   இந்த விவகாரங்கள் இரு நாள் மாநாட்டின் பிரதான சிறப்பு கருப்பொருள்களாக அமைந்தன. மாநாட்டின் இரண்டாவது நாளில் கூட்டாளர் அமர்வுகள் நடாத்தப்பட்டன.      
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-09-13 நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய...
2017-08-22 “e-Chamber” எனும் சபாமண்டப...
2017-08-16 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான...
2017-08-04 பாராளுமன்ற சேவையில் 40 வருட கால...
2017-07-31 கௌரவ பிரதம அமைச்சருக்கு ஆசி...
மேலும்

2017 செப்டெம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள்

2017-09-08
கௌரவ செல்வம் அடைக்கலநாதன், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தலைமை வகித்தார்கள்.சபாநாயகரினால் பத்திரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படல் இலங்கைச் சனநாயகச் சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையின் பிரகாரம்─ • 2009 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையின் மூன்றாவது தொகுதியின்  V ஆம் பகுதி; • 2010 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையின் மூன்றாவது தொகுதியின்  VI ஆம் பகுதி; • 2011 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கையின் மூன்றாவது...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2017-09-08 2017 செப்டெம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை...
2017-09-07 2017 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை...
2017-09-06 2017 செப்டெம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை...
2017-08-25 2017 ஆகஸ்ட் 25ஆந் திகதியின் சபை...
2017-08-24 2017 ஆகஸ்ட் 24ஆந் திகதியின் சபை...
மேலும்

செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

2017-09-12
2017, செப்டெம்பர் 07 ஆம் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.
மேலும் வாசிக்க

அமர்வு வார
1வது நாள்
தலைப்பு
2017-09-19 செப்டெம்பர் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-09-06 செப்டெம்பர் மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-08-22 ஆகஸ்ட் மாத இரண்டாம் அமர்வு...
2017-08-08 ஆகஸ்ட் மாத முதலாம் அமர்வு...
2017-08-04 ஆகஸ்ட் 04 ஆந் திகதிய பாராளுமன்ற...
மேலும்

இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச் மாத இரண்டாம் அமர்வு வாரம்)

2015-05-25
mace
  19 மே 2015இத்தினத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட “குற்றவியல் கருமங்களில் பரஸ்பர உதவியளித்தல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டளை” விவாதத்திற்கு...
மேலும் வாசிக்க

திகதி தலைப்பு
2015-05-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-03-24 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (மார்ச்...
2015-02-25 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில்...
2015-02-13 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜன 29 -...
2015-01-23 இவ்வாரம் பாராளுமன்றத்தில் (ஜனவரி...
மேலும்
வட மாகாணத்தின் சுற்றுலாப்பயணத்துறை அதிகாரசபை நியதிச்சட்ட வரைவு தொடர்பில் சர்வதேச தொடர்புகள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.06.20 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க திருத்தஞ் செய்யப்பட்ட "2013 ஆம் ஆண்டின் 1ம் இலக்க வாழ்வின் எழுச்சி சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகள் தொடர்பில் சுகாதாரம் மற்றும் மனித சேமநலம், சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.26 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் தொலைத் தொடர்பு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை
2017.05.23 அன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பொருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வைக் குழுவின் அறிக்கை

அனைத்து குழு அறிக்கைகளையும் பெறுக

2017-09-20 சபை நடவடிக்கைமுறை
மேலும்...

சபைசுற்றுலா

பாராளுமன்ற சபாகூடத்தின் தோற்றத்தை 360° கோணங்களில்..பார்க்க

படத்தொகுப்பு

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் சின்னங்கள்..பார்க்க

விவரணக்காட்சி

இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தின் விவரணக் காட்சியைப் பார்க்க..பார்க்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom