இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஹன்சாட்கள் 
2018 அக்டோபர் 11ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 அக்டோபர் 10ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 அக்டோபர் 09ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 21ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 20ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 19ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 18ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 06ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 செப்டெம்பர் 04ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஆகஸ்ட் 24ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஆகஸ்ட் 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஆகஸ்ட் 10ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஆகஸ்ட் 09ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஆகஸ்ட் 08ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஆகஸ்ட் 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஜூலை 20ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஜூலை 19ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2018 ஜூலை 18ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom