இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஹன்சாட்கள் 
2017 ஜூலை 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூலை 06ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூலை 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூலை 04ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 22ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 21ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 20ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 09ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஜூன் 06ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 26ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 25ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 24ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 23ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 05ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 04ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 மே 03ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஏப்ரல் 28ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை
2017 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதியிலான ஹன்சாட் அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom