இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2018-03-07 2001 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2002 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2003 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2004 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2005 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2006 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2007 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2008 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2009 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-07 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை இராணுவத் தரைப்படையின் வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
2018-03-06 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கையும் நிதிக்கூற்று அறிக்கைகளும்
2018-03-06 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகத்தின் வருடாந்த அறிக்கையும் நிதிக்கூற்று அறிக்கைகளும்
2018-03-06 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-03-06 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-03-06 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கைத் தேயிலைச் சபையின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-03-06 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-03-06 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான இந்து சமய, கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் செயலாற்றுகை பற்றிய அறிக்கை
2018-03-06 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆட்களையும், ஆதனங்களையும் கைத்தொழில்களையும் புனரமைப்புச் அதிகாரசபையின் வருடாந்த அறிக்கையும் நிதிக் கூற்றும்
2018-03-06 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய மொழிக்கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2018-03-06 2017 ஆம் ஆண்டின் 17 ஆம் இலக்க சட்டத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறான 1988 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் சட்டத்தின் 3அ. (11) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் எல்லை நிர்ணயக் குழுவினால் அமைச்சருக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அக்குழுவின் அறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom