இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பத்திரங்கள் சமர்ப்பித்தல் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திகதி தலைப்பு
2017-07-27 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பொது தொழில்முயற்சிகள் திணைக்களத்தின் செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-07-27 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி, பயிற்சி நிறுவகத்தின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-26 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபையின் ஆண்டறிக்கை
2017-07-26 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-07-26 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான எல்லை நிர்ணய ஆணைக்குழுவின் வருடாந்த முன்னேற்ற அறிக்கை
2017-07-26 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வரையறுக்கப்பட்ட விமானநிலையம் மற்றும் விமானசேவைகள் (இலங்கை) கம்பனியின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-26 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான சிரம வாசனா நிதியத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-07-26 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பௌத்த மத அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் செயற்திட்ட அறிக்கை
2017-07-26 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான புத்தசாசன அமைச்சின் வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
2017-07-25 2007/2008 ஆம் ஆண்டுக்கான நஷனல் பேப்பர் கம்பனி லிமிடெட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-25 2008/2009 ஆம் ஆண்டுக்கான நஷனல் பேப்பர் கம்பனி லிமிடெட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-25 2009/2010 ஆம் ஆண்டுக்கான நஷனல் பேப்பர் கம்பனி லிமிடெட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-25 2010/2011 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான நஷனல் பேப்பர் கம்பனி லிமிடெட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-25 2011/2012 ஆம் ஆண்டுக்கான நஷனல் பேப்பர் கம்பனி லிமிடெட்டின் வருடாந்த அறிக்கை
2017-07-25 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான தேயிலை சிறு பற்றுநிலங்கள் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஆண்டறிக்கை
2017-07-25 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான தேயிலை சிறு பற்றுநிலங்கள் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஆண்டறிக்கை
2017-07-25 2015/2016 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறிலங்கன் எயார்லைன்ஸின் ஆண்டறிக்கை
2017-07-25 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான காணி ஆணையாளர் நாயக திணைக்களத்தின் செயற்திறன் அறிக்கை
2017-07-07 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்கை
2017-07-07 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆண்டறிக்கை


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom