இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2017 செப்டெம்பர் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-08
கௌரவ செல்வம் அடைக்கலநாதன்  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 செப்டெம்பர் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-09-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-25
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-24
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஆகஸ்ட் 04ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-08-04
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 28ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-28
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 27ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-27
கௌரவ திலங்க சுமதிபால  மேலும் வாசிக்க
2017 ஜூலை 26ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2017-07-26
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom