இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

சபை அலுவல்கள்

2018 ஜூன் 19ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-06-19
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜூன் 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-06-08
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜூன் 07ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-06-07
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜூன் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-06-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஜூன் 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-06-05
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 25ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-25
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 24ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-24
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 23ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-23
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 22ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-22
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 11ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-11
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 10ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-10
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 09ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-09
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 மே 08ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-05-08
எட்டாவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது கூட்டத்தொடரின்...  மேலும் வாசிக்க
2018 ஏப்ரல் 06ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-04-06
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க
2018 ஏப்ரல் 05ஆந் திகதியின் சபை அலுவல்கள் 2018-04-05
கௌரவ கரு ஜயசூரிய  மேலும் வாசிக்க

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom