இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

பொது மனுக் குழு


குழு செயலாளரை தொடர்பு கொள்க
இ. டி. எஸ்.எம். பர்னாந்து
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்)
இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டே
0112-777302
0112-777558
shyama_f@parliament.lk
இக்குழு காலவதியாகியுள்ளது.
(இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் எட்டாவது பாராளுமன்றம் - 1 ஆம் கூட்டத் தொடர்)


நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom