பதிவிறக்கங்கள்

 

அரசியலமைப்பு (பத்தொன்பதாவது திருத்தம் வரையிலான திருத்தங்கள் அடங்கிய)
பாராளுமன்ற (தத்துவங்களும் சிறப்புரிமைகளும்) சட்டம்
பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள்
சுயவிபரத் தரவுகளையும் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் பற்றிய உறுதிமொழியினையும் வழங்கும் படிவம் - உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2018-05-10 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு