இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்துக்கான சபை அலுவல்கள்

திகதி : 2017-05-29

2017, மே 23ஆந் திகதி கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 2017 ஜூன் மாத முதலாம் அமர்வு வாரத்திற்கான சபை அலுவல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வருமாறு உடன்பட்டது.

2017 ஜூன் 06 செவ்வாய்க்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 "ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் அமர்வுகள்" தொடர்பான ஒத்திவைப்பு விவாதம் (ஐமசுகூ)
 

2017 ஜூன் 07 புதன்கிழமை

பி.ப. 01.00 - பி.ப. 01.30 பிரதம அமைச்சரின் வினா நேரம் (4 வினாக்கள்)
பி.ப. 01.30 - பி.ப. 02.00 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள் (8 வினாக்கள்)
பி.ப. 02.00 - பி.ப. 06.30 காணாமற்போன ஆட்கள் பற்றிய அலுவலகம் (தாபித்தலும், நிர்வகித்தலும், பணிகளை நிறைவேற்றுதலும்) (திருத்தச்) சட்டமூலம் - இரண்டாம் மதிப்பீடு
(இவ்விடயம் 2017.05.23 ஆம் திகதிய 166ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் பத்திரத்தில் 11 ஆம் இலக்க விடயமாகக் காணப்படுகின்றது)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (மவிமு)
 

2017 ஜூன் 08 வியாழக்கிழமை

பாராளுமன்ற அமர்வு இல்லை (பொது விடுமுறை - பொசொன் முழுநோன்மதி போயா தினம்)
 

2017 ஜூன் 09 வெள்ளிக்கிழமை

மு.ப. 10.30 - மு.ப. 11.30 வாய்மூல விடைக்கான வினாக்கள்
மு.ப. 11.30 - பி.ப. 06.30 பதினொரு தனியார் உறுப்பினர் பிரேரணைகள்
(i) கெளரவ புத்திக பதிரண அவர்களின் பிரேரணை
(பா. 9/'15)
(ii) கெளரவ எஸ்.எம். மரிக்கார் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 145/'15)
(iii) கெளரவ ஹேஷான் விதானகே அவர்களின் பிரேரணை (பா. 150/'15)
(iv) கெளரவ லக்கி ஜயவர்தன அவர்களின் பிரேரணை (பா. 155/'15)
(v) கெளரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் பிரேரணை (பா. 178/'16)
(vi) கெளரவ எம்.எச்.எம். சல்மான் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 177/'16)
(vii) கெளரவ சிசிர ஜயகொடி அவர்களின் பிரேரணை (பா. 179/'16)
(viii) கெளரவ ஜே.சீ. அலவத்துவல அவர்களின் பிரேரணை (பா. 180/'16)
(ix) கெளரவ அப்துல்லா மஹரூப் அவர்களின் பிரேரணை (பா. 181/'16)
(x) கெளரவ அசோக் பிரியந்த அவர்களின் பிரேரணை (பா. 189/'17)
(xi) கெளரவ (திருமதி) ரோஹிணி குமாரி விஜேரத்ன அவர்களின் பிரேரணை (பா. 190/'17)
(மேற்சொன்ன பிரேரணைகள் 2017.04.21 அன்று வெளியிடப்பட்ட 6 ஆம் இலக்க பாராளுமன்ற ஒழுங்குப் புத்தகத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன)
பி.ப. 06.30 - பி.ப. 07.30 ஒத்திவைப்பு வேளையின் போதான பிரேரணை (ஐதேக)

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom